Jak zamieszkać

Osobom zainteresowanym pobytem w Domu Pomocy Społecznej SADYBA oferujemy:

 1. Możliwość zamieszkania na czas określony z góry przez samą osobę zainteresowaną, wymagającą opieki świadczonej przez Dom Pomocy Społecznej. Może to być tydzień, dwa tygodnie lub dowolny inny wymiar czasu. Warunkiem pobytu na czas określony jest konieczność pokrycia wszystkich z tym związanych kosztów we własnym zakresie (pobyt i koszty z nim związane będą regulowane wg treści umowy zawartej z Fundacją SADYBA).
 1. Możliwość zamieszkania na czas nieokreślony na własny koszt – mieszkaniec lub jego rodzina pokrywają koszty pobytu we własnym zakresie na podstawie umowy zawartej z Fundacją SADYBA.
 1. Możliwość zamieszkania na czas nieokreślony z uwzględnieniem częściowej dopłaty ze strony gminy właściwej z uwagi na miejsce zamieszkania wnioskodawcy (osoby ubiegającej się o umieszczenie w DPS). W takim przypadku przydatne będą poniższe informacje.

Kto może ubiegać się o miejsce w domu pomocy społecznej i jak to zrobić:

Zgodnie z prawem obowiązującym w naszym kraju, do Domu Pomocy Społecznej (DPS) może być skierowana osoba wymagająca całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, która nie może samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym. W przypadku osób kierowanych do DPS za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej jest także ważna okoliczność, że tej niezbędnej opieki nie można zapewnić w miejscu dotychczasowego zamieszkania.

 1. Osoba zainteresowana zamieszkaniem w jednym z naszych domów powinna skontaktować się z nami telefonicznie lub listownie. Poniżej podajemy adresy i numery telefonów Fundacji Sadyba ul. Klimczoka 80 43-360 Bystra Krakowska (koło Bielska Białej) tel. 33 8194843 lub Dom Pomocy Społecznej Sadyba Skwirzowa 38 27-670 Łoniów (koło Sandomierza) tel. 500 400 133
 2. Po otrzymaniu informacji (telefonicznej lub listownej) dotyczących osoby zainteresowanej zamieszkaniem w jednym z wymienionych domów, wysyłamy Ankietę, którą należy wypełnić i odesłać na jeden z powyżej podanych adresów. Ankietę można również pobrać tutaj w formacie word: ANKIETA
 3. Osoby lub rodziny, które nie mają możliwości samodzielnego pokrywania kosztów związanych z pobytem w Domu Pomocy Społecznej mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków gminy. W tym celu należy:
  a) Złożyć wniosek o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej SADYBA do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania (na terenie gminy stałego zameldowania wnioskodawcy). We wniosku należy wskazać docelowo na Dom Fundacji Sadyba oraz uzasadnić ten właśnie wybór. (Pracownik socjalny Fundacji, po otrzymaniu wypełnionej Ankiety może pomóc w napisaniu wniosku o właściwej treści do ops).
  b) Przygotować dokumenty (decyzja rentowa, emerytalna, KRUS) potwierdzające sytuację finansową osoby, która chce być umieszczona w DPS.
  c) Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (specjalny druk można pobrać od pracownika socjalnego OPS) należy wypełnić u lekarza rodzinnego. Warto zwrócić uwagę, żeby w treści zaświadczenia lekarz stwierdził, czy zachodzi konieczność pomocy ze strony osoby trzeciej, ewentualnie, że osoba ubiegająca się o skierowanie do DPS nie jest zdolna do samodzielnej egzystencji. Z uwagi na okoliczność, że Domy Pomocy Społecznej SADYBA są przeznaczone dla osób starszych lub osób przewlekle somatycznie chorych, osoby które będą miały na zaświadczeniu inną niż wymienione kwalifikację – nie będą mogły być przyjęte do DPS SADYBA.
  d) Przygotować dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osób zobowiązanych do alimentacji (tych osób, które wspólnie zamieszkują), do których zalicza się przede wszystkim: małżonka, dzieci, rodziców (dokumenty kompletuje pracownik właściwego OPS i ustala z rodziną zobowiązaną do alimentacji wysokość ewentualnej dopłaty do kosztów pobytu w DPS – poniżej szczegółowa informacja kto jest zobowiązany).
  e) Zaświadczenie o kombatantach oraz osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Procedura stosowana przez Ośrodki Pomocy Społecznej w przypadku osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS

 1. Po złożeniu wniosku do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownik socjalny tego Ośrodka przeprowadza wywiad rodzinny (środowiskowy) w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS (zgodnie z treścią ustawy o pomocy społecznej taki wywiad powinien być przeprowadzony najpóźniej w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku).
 2. Podczas wywiadu osoba ubiegająca się o umieszczenie w DPS jest zobowiązana złożyć Oświadczenie o stanie majątkowym, musi również pisemnie wyrazić zgodę na odpłatność za pobyt w DPS.
 3. Osoba, która ma być umieszczona w Domu Pomocy Społecznej musi wyrazić na to zgodę (pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej odbierze stosowne oświadczenie, które należy własnoręcznie podpisać).
 4. Wywiady środowiskowe przeprowadzane są również u osób zobowiązanych do alimentacji (czyli finansowej pomocy wobec osoby ubiegającej się o umieszczenie w DPS) czyli małżonka, dzieci i rodziców, także wówczas kiedy te osoby zamieszkują gdzie indziej. Do wywiadów załącza się dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wymienionych osób.
 5. Po przeprowadzeniu wywiadów i zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów Ośrodek Pomocy Społecznej podejmuje decyzję o umieszczeniu w DPS lub odmawia tej formy pomocy. Całe postępowanie w sprawie o skierowanie do DPS począwszy od daty złożenia wniosku do OPS a skończywszy na decyzji nie powinno trwać dłużej niż 30 dni (zgodnie z przepisami sprawa powinna być załatwiona bez zbędnej zwłoki). W przypadkach szczególnych termin wydania decyzji może być wydłużony maksymalnie do 60 dni, o czym OPS zawiadamia wnioskodawcę na piśmie (informuje się też o przyczynach zwłoki). Decyzję wydaje się w formie pisemnej i po podpisaniu jej przez kierownika lub dyrektora ops dostarcza się wnioskodawcy (zazwyczaj decyzja przesyłana jest pocztą, można też umówić się z pracownikiem DPS, że decyzja zostanie odebrana osobiście lub przez opiekuna osoby ubiegającej się o umieszczenie w DPS). Jeśli decyzja jest niekorzystna dla wnioskodawcy, to w terminie 14 dni od daty otrzymania niekorzystnej decyzji można się od niej odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej, który wydał tę decyzję. Ze swej strony oferujemy merytoryczną pomoc w załatwianiu niezbędnych formalności czy przygotowaniu treści wniosku lub odwołania od decyzji.
 6. Po wydaniu przez Ośrodek Pomocy Społecznej decyzji w sprawie umieszczenia wnioskodawcy w Domu Pomocy Społecznej, gmina spisuje umowę z Fundacją SADYBA określającą wysokość opłaty ze strony gminy za pobytu wnioskodawcy w DPS (art. 65 ustawy o pomocy społecznej). Po podpisaniu wymienionej umowy pomiędzy właściwą gminą a Fundacją SADYBA następuje przyjęcie wnioskodawcy do DPS.

Do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej zobowiązani są w następującej kolejności:

 1. Mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej w wysokości do 70% dochodu (emerytura, renta, zasiłek stały);
 2. Małżonek, dzieci, rodzice lub inne osoby. Wnoszą oni opłatę jeżeli dochód na osobę w rodzinie jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (w chwili obecnej jest to kwota 948zł netto na osobę). Wysokość wnoszonej opłaty przez rodzinę jest regulowana umową zawartą pomiędzy rodziną a kierownikiem właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej. W przypadkach szczególnych można wnioskować o zwolnienie z konieczności ponoszenia opłaty.
 3. Gmina, z której osoba została skierowana do DPS, pokrywa różnicę między kosztem utrzymania w DPS a opłatami wnoszonymi przez w/w osoby

PRZYKŁAD JAK LICZY SIĘ ODPŁATNOŚĆ

 • Przykładowy miesięczny koszt pobytu w DPS: 3000zł
 • Wysokość renty (emerytury itp.) mieszkańca: 1000zł
 • Koszt pobytu płacony przez mieszkańca zgodnie z ustawą o pomocy społecznej czyli 70% od wysokości renty/emerytury: 1000zł x 70% = 700zł
 • Po odliczeniu wpłaty mieszkańca pozostaje: 3000zł – 700zł = 2300zł
 • Obliczona kwota w wysokości 2300zł musi być wpłacona zgodnie z powyższymi zasadami przez 1) rodzinę zobowiązaną do alimentacji (jak opisano w punkcie 2, powyżej), ewentualnie przez gminę (pkt 3 ww)

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, ze zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2000 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. Nr 82, poz. 929).