Statut

Tekst jednolity statutu Fundacji SADYBA z siedzibą w Skwirzowej na dzień 01 GRUDNIA 2021 R

Rozdział I

Postanowienia ogólne

FUNDACJA SADYBA, ustanowiona na mocy aktu notarialnego przed Notariuszem Jackiem Wojdyło w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ul. Kopernika nr 26 pod numerem repertorium A Nr 8263/2006 z dnia 02.10.2006r., działa w celu utworzenia i prowadzenia na rzecz ogółu społeczności Domów Pomocy Społecznej, zwanych dalej: „Domami Pomocy Społecznej”, na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46 poz. 203 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§1

 1. Fundacja Sadyba ma osobowość prawną.

§2

 1. Siedzibą Fundacji jest Skwirzowa, Gm. Łoniów
 2. Czas trwania Fundacji nie jest ograniczony.
 3. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.
 4. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a także obszar innych państw na zasadach przewidzianych w umowach międzynarodowych i przepisach szczególnych. Fundacja prowadzi działalność na rzecz całego społeczeństwa.
 5. W rozmiarach służących realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.
 6. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

§3

 1. W Fundacji nie jest dopuszczalne:
  a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu lub w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej: „osobami bliskimi”,
  b) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
  c) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji, 
  d) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział II

Cele, zasady i formy działalności Fundacji

§4

 1. Fundacja realizuje podstawowy cel – budowanie, tworzenie i prowadzenie Domów Pomocy Społecznej, poprzez między innymi:
  a) prowadzenie remontu i modernizacji budynków, oraz ich urządzeń, a także zagospodarowania nieruchomości gruntowych, przeznaczonych na działalność Domów Pomocy Społecznej oraz wyposażenie ich zgodnie z wymaganiami przepisów prawa,
  b) świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zamieszkałych, jak również niezamieszkujących w Domach Pomocy Społecznej,
  c) świadczenie usług zdrowotnych, profilaktycznych, diagnostycznych i pielęgnacyjnych dla osób zamieszkałych, jak również niezamieszkujących w Domach Pomocy Społecznej,
  d) wspomaganie i popieranie rozwoju Domów Pomocy Społecznej,
  e) organizacyjne i rzeczowe wspieranie Domów Pomocy Społecznej,
  f)  działania na rzecz pozyskiwania środków na bieżącą działalność Domów Pomocy Społecznej, remonty, modernizację, administrowanie i konserwację budynków, oraz urządzeń, a także nieruchomości gruntowych wykorzystywanych przez Domy Pomocy Społecznej,
  g) propagowanie idei wolontariatu w społeczeństwie,
  h) pomoc w zorganizowaniu i utrzymaniu gospodarstwa rolno-hodowlanego produkującego na rzecz Domów Pomocy Społecznej
  i)   działania na rzecz osób niepełnosprawnych  
 2. W realizacji swych celów Fundacja może nawiązać współpracę z polskimi i zagranicznymi podmiotami prowadzącymi zbliżoną do Fundacji działalność.

§5

 1. Domy Pomocy Społecznej będą prowadzone na zasadach przewidzianych w ustawie dotyczącej Domów Pomocy Społecznej.
 2. Domy Pomocy Społecznej mogą być również zarejestrowane jako wewnętrzne jednostki organizacyjne

§6

Działalność odpłatna pożytku publicznego Fundacji może być realizowana także poprzez tworzenie bądź uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego oraz handlowego na zasadach określonych w stosownych przepisach.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§7

 1. Fundacja realizuje cele statutowe w oparciu o posiadany majątek.
 2. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji, na pokrycie kosztów jej utrzymania oraz na prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego.  
 3. Majątek Fundacji stanowią:
  a) fundusz założycielski w postaci:
  – kwoty 112.000 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy złotych),
  b) fundusze z bieżących dochodów.
 4. Z funduszu założycielskiego na działalność odpłatną pożytku publicznego przeznacza się kwotę 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

§8

 1. Dochody Fundacji pochodzą z:
  a) darowizn, spadków i zapisów dokonanych na rzecz Fundacji,
  b) opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej,
  c) praw majątkowych nabytych przez Fundację,
  d) dochodów z majątku Fundacji,
  e) dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego Fundacji i działalności gospodarczej będącej dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego,
  f) odsetek od wkładów na rachunkach bankowych,
  g) dotacji.  
 2. Zasady przyjmowania opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, a także darowizn, spadków, zapisów i dotacji określają odrębne przepisy.  
 3. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.  
 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Fundacja może przyjąć spadek jedynie wówczas, gdy w chwili składania oświadczenia o przyjęciu spadku jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§9

 1. Rada może uchwałą powołać do swego grona inne osoby fizyczne lub przedstawicieli osób prawnych, nadając im tytuł Honorowego Fundatora, które:
  a) dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji
  b) zadeklarują zamiar dalszego materialnego wspierania idei Fundacji
  c) w inny sposób wspomagają działalność Fundacji
 2. Osoby, którym nadano tytuł Honorowego Fundatora uczestniczą w obradach Rady bez prawa głosu. Rada w drodze uchwały może nadać Honorowemu Fundatorowi prawo głosu.

§10

Fundacja może tworzyć fundusze celowe, przeznaczone na realizację poszczególnych rodzajów celów działania Fundacji.

§11

Zarząd Fundacji prowadzi gospodarkę finansową i dokumentację księgową na podstawie obowiązujących przepisów.

Rozdział IV

Władze Fundacji

§12

 1. Władzami Fundacji są:
 2. a) Rada Fundacji, zwana dalej: Radą,
  b) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
  c) (uchylony)

§13

 1. Radę tworzą Fundatorzy i osoby zaproszone przez Fundatorów. Fundatorzy nie mogą zostać wykluczeni z członkostwa w Radzie, za wyjątkiem okoliczności, gdy Fundator działa na szkodę Fundacji. Wówczas Rada podejmuje uchwałę o wykluczeniu. O przyjęciu uchwały o wykluczeniu z członkostwa decyduje co najmniej 2/3 członków Rady.
 2. Zwrot „działa na szkodę Fundacji” zamieszczony w § 13 p.1 definiuje Rada przy co najmniej 3/4 głosów członków Rady
 3. Członkowie Rady mogą zaprosić do uczestnictwa w Radzie inne osoby przy zgodzie bezwzględnej większości głosów. Uchwała o przyjęciu musi zostać podjęta przez co najmniej 2/3 członków Rady. Po uprzednim złożeniu oświadczenia przez osobę zaproszoną do Rady o wyrażeniu zgody na udział w Radzie.
 4. W drodze uchwały podjętej przez co najmniej 2/3 członków Rady, Rada może usunąć członka Rady z członkostwa w Radzie.
 5. Członkostwo w Radzie wygasa:
  a) w przypadku śmierci,                                                                                                                             
  b) w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji.                                                                              
 6. Każdy członek Rady ma jeden głos. Uchwały – poza przypadkami określonymi
  w pkt. 2-4 – zapadają większością co najmniej 2/3 głosów, przy obecności całej Rady.
 7. Co najmniej 2/3 głosów wymaga podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmiany statutu Fundacji,                                                                                                                       
  b) likwidacja Fundacji,                                                                                                                                 
  c) zbycia majątku trwałego Fundacji,                                                                                                        
  d) połączenia z inną Fundacją.                                                                                                                
 8. Rada zbiera się w miarę potrzeb, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu, nie rzadziej niż jeden raz w roku.
 9. Radzie przewodniczy Przewodniczący Rady wybierany z grona jej członków zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.  
 10. Członkowie Rady mogą działać przez ustanowionych na piśmie pełnomocników.
 11. Rada nie podlega Zarządowi.

§14

 1. Do wyłącznej kompetencji Rady należy:
  a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa,
  b) (uchylony)
  c) zmiana Statutu Fundacji,
  c) podejmowanie uchwał w sprawie przekształcenia, połączenia lub likwidacji Fundacji,
  d) podejmowanie uchwał w sprawach związanych z gospodarowaniem majątkiem Fundacji przekraczających zwykły zarząd, z wyjątkiem podziału zysku z działalności odpłatnej pożytku publicznego Fundacji,
  e) podejmowanie uchwał wyrażających zgodę na zbycie lub obciążenie nieruchomości stanowiących własność Fundacji,
  f) udzielanie wiążących zaleceń Zarządowi,
  g) ustalanie, które funkcje pełnione w organach Fundacji mogą być wykonywane odpłatnie oraz określanie – w drodze uchwały – rozmiaru środków przeznaczonych na wynagrodzenia oraz zasad wynagradzania pracowników Fundacji,
  h) przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań rocznych i okresowych Zarządu z działalności Fundacji: merytorycznego i finansowego za ubiegły rok kalendarzowy
  i) rozpatrywanie i zatwierdzanie programu działalności odpłatnej pożytku publicznego Fundacji,                  
  j) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd, jak również w innych sprawach podejmowanych z własnej inicjatywy we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji.
 2. Rada może podejmować uchwały w każdej sprawie przedstawionej przez Zarząd, jak również z własnej inicjatywy.
 3. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady.

§15

 1. Zarząd składa się z 1 – 5 osób, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa.
 2. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.  
 3. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani.  
 4. W przypadku Zarządu wieloosobowego, Fundację reprezentują dwaj członkowie
      Zarządu.

§16

 1. Zarząd reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do wyłącznej kompetencji Rady.
 3. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji, w szczególności:
  a) opracowuje programy jej działania,
  b) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
  c) sprawuje zarząd jej majątkiem,
  d) przyjmuje subwencje, spadki i darowizny,
  e) kieruje bieżącą działalnością Fundacji,
  f) prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego Fundacji, także działalność gospodarczą jako dodatkową do działalności odpłatnej pożytku publicznego,
  g) podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek prawa cywilnego i handlowego,
  h) występuje z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, przekształcenia, połączenia oraz likwidacji Fundacji.
  Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jego członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, a w razie jego nieobecności Wiceprezesa.
 4. Członkami Zarządu mogą być osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§17

(uchylony)

Rozdział V

Działalność odpłatna pożytku publicznego Fundacji

§18

Przedmiotem działalności odpłatnej pożytku publicznego Fundacji jest między innymi prowadzenie Domów Pomocy Społecznej na rzecz ogółu społeczności oraz według woli darczyńców lub sponsorów. Ponadto tworzenie i prowadzenie ośrodków rehabilitacji, dystrybucję sprzętu rehabilitacyjnego, usług opiekuńczych na rzecz społeczności spoza Domu Pomocy społecznej

§19

Zasady gospodarki finansowej

 1. Fundacja działa w oparciu o roczny plan finansowy dochodów i wydatków zatwierdzony przez Zarząd Fundacji
 2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 3. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza zostanie wyodrębniona od pozostałej działalności statutowej w sposób określony we właściwych przepisach prawa
 4. Roczne sprawozdanie finansowe Zarządu jest przedstawiane do oceny Radzie Fundacji.

Rozdział VI

Zmiana Statutu

§20

 1. Zmiana Statutu nie może dotyczyć celu Fundacji.  
 2. Decyzje w kwestii zmiany statutu podejmuje co najmniej 2/3 głosów Rady w drodze uchwały, na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§21

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach.  
 2. Do łączenia fundacji stosuje się odpowiednio przepisy o ich tworzeniu i likwidacji.
 3. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Rada przez co najmniej 2/3 głosów.